Hương xá xị (Sarsi)

  • Sản phẩm: Hương xá xị
  • Tên tiếng anh: Sarsi flavor
  • Trạng thái: Lỏng, tan trong nước
  • Ứng dụng: Sử dụng tạo hương trong sản xuất nước ngọt, kẹo
  • Liều lượng: 0.1-0.5% tùy theo sản phẩm và mong muốn
error: