Hương cola

  • Sản phẩm: Hương Cola</li>
  • Tên t
  • iếng anh: Cola flavor
  • Trạng thái: Lỏng, tan trong nước
  • Ứng dụng: Sử dụng tạo hương trong sản xuất nước ngọt, kẹo,…
  • Liều lượng: 0.1-0.5% tùy theo sản phẩm và mong muốn
error: