Chiết xuất CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2 extract)

Nhóm sản phẩm: chiết xuất CO2 siêu tới hạn – Supercritical CO2 extract

Những sản phẩm chính:

  • Chiết xuất tiêu đen bằng CO2 siêu tới hạn
  • Chiết xuất tiêu trắng bằng CO2 siêu tới hạn
  • Chiết xuất gừng bằng CO2 siêu tới hạn
  • Tinh dầu gừng chiết xuất bằng CO2 siêu tới hạn
error: