Chlorophyll (E 140)

Chlorophyll (chất diệp lục) có mặt trong các loài thực vật và tảo. Được sử dụng làm phụ gia tạo màu xanh lá tự nhiên trong thực phẩm chế biến.

Ingreda cung cấp màu Chlorophyll ở các dạng:

  • Chlorophyll dạng bột
  • Chlorophyll dạng lỏng tan trong dầu
  • Chlorophyll dạng lỏng tan trong nước
error: